เจ้าหน้าที่ Merchandise (สินค้าต่างประเทศ)(ญี่ปุ่น)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ Merchandise (สินค้าต่างประเทศ)(ญี่ปุ่น)

ไทย – เจ้าหน้าที่ Merchandise (สินค้าต่างประเทศ)(ญี่ปุ่น) บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ Merchandise (สินค้าต่างประเทศ)(ญี่ปุ่น) จำนวน 1 ตำแหน่ง บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ºÃÔÉÑ· »ÃЪÒÍÒÀÃ³ì ¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹) à»ç¹ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ÍÊ˾Ѳ¹ìÏ ¡è͵Ñ駢Öé¹àÁ×èÍÇѹ·Õè 31 Á¡ÃÒ¤Á 2523 ´Óà¹Ô¹¸ØáԨ»ÃÐàÀ·ÊÔ觷ÍáÅÐà¤Ã×èͧ¹Øè§ËèÁ »ÃСͺ´éÇ àÊ×éͼéÒºØÃØÉ ÊµÃÕ à´ç¡ áÅЪشÇèÒ¹éÓ â´Âä´éÃѺÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìãËéà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµÊÔ¹¤éÒÀÒÂãµéà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ «Öè§à»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡áÅйÔÂÁ¡Ñ¹·Ñé§ã¹áÅеèÒ§»ÃÐà·È àªè¹ ARROW…ี่ Merchandise (สินค้าต่างประเทศ)(ญี่ปุ่น) จำนวน 1 ตำแหน่ง หน้าที่หลัก 1.ติดต่อและรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัท 2.เสนอราคาและรูปแบบสินค้า รวมทั้งการจัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศในการสั่งซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนด 4.ติดตามการส่งสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการติดตามการชำระเงินของลูกค้าโดยประสานงานกับแผนกนำเข้า-ส่งออกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง…

11 December 2015 | 3:55 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments