เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งาน หางาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน – จังหวัดเชียงราย – ิ์สอบคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่จัน หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/ ๖. วิธีการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ๗. เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน…ิงานในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติแข็งแรงดี ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาทห้าพันบาทถ้วน ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สุรชัย ปิยวรวงศ์ นายสุรชัย ป…

17 August 2016 | 7:12 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments