เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ***รับสมัครด่วน

งาน งานว่าง เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ***รับสมัครด่วน

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาโดยมีพันธกิจ (Mission) : ให้ บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ วิสัยทัศน์ (Vision) : บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริการเป็นเลิศและรับผิดชอบต่อสังคม ค่านิยม (Values) : รักษาด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency) : 1) การดูแลรักษาผู้ป่วยประกันสุขภาพทั้ง… ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3) การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบครบวงจร เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ***รับสมัครด่วน 1.จัดเตรียมเอกสารในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 2.แจ้งหนังสือเวียนหรือเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ 3.เก็บเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชุมภายในบริษัท 4.นัดหมายประสานงานการประชุมการเข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริหาร 5.ดูแลงานสต็อกอุกรณ์ช่างซ่อมบำรุง 6.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตา…

13 July 2018 | 6:52 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments