แนวข้อสอบ,กรมวิชาการเกษตร,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต8

งาน งานว่าง แนวข้อสอบ,กรมวิชาการเกษตร,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต8

จังหวัดสงขลา – ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 2. นายนิคม อาการดี รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ค. ข้าราชการอัยการ ง. ข้าราชการพลเรือสามัญ ตอบ ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นข้าราชการประเภทใด ก. ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตอบ ง. ข้าร…าชการพลเรือนสามัญ 4. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน” ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ง. ข้าราชการอัยการ ตอบ ง. ข้าราชการอัยการ 5. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน” ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ข้าราชการปกครอง ค. ข้าราชการตำรวจ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 6. ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง “อธิบดี” ก. เลขนุการ ก.พ. ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 7. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่ม…

30 March 2016 | 3:12 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments