แม่ครัวประจำโรงพยาบาล / ผช.แม่ครัว

งาน ค้นหางาน แม่ครัวประจำโรงพยาบาล / ผช.แม่ครัว

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan ” ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ ” โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโรงพยาบาล…หลักในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในกลุ่ม ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม(รพ.ศรีวิชัย 2 ) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ( รพ.ศรีวิชัย 5) แม่ครัวประจำโรงพยาบาล / ผช.แม่ครัว แม่ครัว ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ผช.แม่ครัว เป็นผู้ช่วยแม่ครัวในการประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารบริการคนไข้หรือผู้มารับบริการของโรงพยาบาล อัตรา 3 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ โบนัส, ปรับเงินประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลของพ…

14 February 2016 | 4:40 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments