โครงการอบรม "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" Internet Course of Occu

รับสมัครงาน มองหางาน โครงการอบรม "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" Internet Course of Occu

ไทย – กัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ได้ (หากมีคุณสมบัติข้ออื่นครบ) -ได้รับตำรา LaDou J. Current occupational & environmental medicine. 3rd ed. คนละ 1 เล่ม สนใจสมัครเรียน ได้ที่ -ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ -ทางโทรศัพท์ ติดต่อคุณลักขณันต์ เจริญชีพ หน่วยอาชีวอนามัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7445-1167 โทรสาร 0-7442-9921 มีสองแบบให้เลือกสัปดาห์วันที่แบบที่ 1 (18 สัปดาห์)แบบที่ 2 (11 สัปดาห์)…โครงการอบรม “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์” Internet Course of Occupational Medicine ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม -หลักสูตรได้รับการรับรองจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งปร ะเทศไทย -หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ที่เรียนทางอินเตอร์เน็ตหลักสูตรแรกของประเทศไทย -เรียนทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก โดยตลอดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมลางานเพียง 10 วันเท่านั้น -ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเวลาเรียนรู้ด้วยเอง -หลังจากจบหลักสูตรนี้ มีสิทธิ์สมัครสอบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้อง…

11 January 2016 | 7:14 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments