โรงพยาบาลอุดรธานีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว รายเดือน จำนวน 8 อัตรา

หางาน ค้นหางาน โรงพยาบาลอุดรธานีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว รายเดือน จำนวน 8 อัตรา

จังหวัดอุดรธานี – ดวย โรงพยาบาลอุดรธานีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจะดําเนินการรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว รายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง จํานวน 8 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตําแหนงนักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราคาจาง 11,230 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบําบัด หรือใบอนุญา…ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ กลุมงานทรัพยากร โรงพยาบาลอุดรธานีตั้งแต บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน 20 บาท และคาธรรมเนียมจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติม…

3 August 2016 | 4:16 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments