โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประกอบอาหาร

รับสมัครงาน กำลังหางาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประกอบอาหาร

รพศ.เชียงรายฯ – จังหวัดเชียงราย – รง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา Transcript ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ ๖. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสมรส ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง…ห้าม ๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ๒ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๕ เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ๖ เป็นบุคคลล้มละลาย ๗ เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเ…

1 January 2016 | 4:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments