โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

หางาน มองหางาน โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

โรงพยาบาลเชียงแสน – อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย – ด้วย โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงรายประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฉะนั้นอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่บรรจุ 1.1 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท 1.2 ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาล…ะการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทำเก็บรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 4. การรับสมัครสอบ 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบได้ที่งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลเชียงแสน อาคารหโยดม ชั้น 2 ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21พฤศจิกายน 2559 – 2ธันวาคม2559ในวัน เวลาราชการ 4.2 การแต่งกายผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น 4.3 ค่าธรรมเนียม…

25 November 2016 | 6:20 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments