โรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนางดังนี้

สมัครงาน งานใหม่ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนางดังนี้

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ตำบลแก้งสนามนาง, อำเภอแก้งสนามนาง, จังหวัดนครราชสีมา – ด้วยโรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนางดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2 เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท…ี่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัขกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จาสภาเภสัชกรรม วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานบุคลากรบุคคล กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440…

24 December 2016 | 4:51 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments