โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครผู้พิการ เข้าทำงานจำนวน 4 อัตรา

รับสมัครงาน กำลังหางาน โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครผู้พิการ เข้าทำงานจำนวน 4 อัตรา

โรงพยาบาลแม่จัน – จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลพิการเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ 1. พนักงานประมวลผล อัตรารายเดือนๆ ละ 6,905 บาท หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน 2. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป อัตรารายเดือนๆ ละ 6,905 บาท หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. พนักงานประมวลผล จำนวน 2 อัตรา – มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ. 2551…เท่าขึ้นไป – มีความพิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการ มีความขยัน ละเอียด คล่องแคล่ว วอ่งไว มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ วันเวลาและสถานที่สมัครและสอบคัดเลือก 1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกสมัครด้วยตนเอง โดยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 2. เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตรทั่วไป และคุณส…

9 May 2016 | 2:20 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments