โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

หางาน หางาน โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลแม่จัน – ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ อัตรา -อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๗๖๐.-บาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน -ช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ ๑๑…มาะสมยิ่งขึ้น -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ สมัครด้วยตนเอง โดยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ ๓.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเ…

27 April 2017 | 10:37 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments