โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

หางาน หางาน โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน – ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา -อัตรารายเดือน เดือนละ ๙,๕๓๕.-บาทเก้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน -ช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ ๘,๙๘…นอก โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ ๓.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต…

27 April 2017 | 10:04 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments