โรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หางาน กำลังหางาน โรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลแม่สาย – ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – ด้วย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราขั้นต่ำชั่วคราว แรกบรรจุ ๙,๐๓๒.๐๐ บาท เก้าพันสามสิบสองบาทถ้วน ครบทดลองงาน ๖ เดือน ให้ได้รับ ๙,๕๓๐.๐๐ เก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน ๑. คุณสมบัติทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย / หญิง ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี ๓. วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง…รณาเป็นพิเศษ ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สาย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวัน เวลา ราชการ ๒.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,สกุล ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ ๖. หลักฐานการผ่านงาน ถ…

11 February 2017 | 11:56 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments