โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับสมัครงาน มองหางาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์ , บัญชี , บริหารธุรกิจ – ใช้โปรแกรม Microsoft Office มีความชำนาญในการใช้อย่างดี – มีมนุษย์สมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับเพื่อน…ร่วมงานได้ – รับสมัครเฉพาะเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี – มีประสบการณ์การทำงานระบบ E – GP การจัดข้อจัดจ้างภาครัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้น วันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป – สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่รับส…

10 November 2017 | 11:19 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments