โรงเรียนตามฝันแม่ใจรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา(ด่วน)

รับสมัครงาน กำลังหางาน โรงเรียนตามฝันแม่ใจรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา(ด่วน)

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ – จังหวัดพะเยา – ด้วยโรงเรียนตามฝันแม่ใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นโรงเรียนมัธยมของเอกชน จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน 4. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับก…ของเอกชนเปิดสอนในระดับมันธยมศึกษาปีที่ 1-6 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว รับสมัครถึงวันที่ : 30 มิถุนา…

22 June 2016 | 7:21 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments