โรงเรียนตามฝันแม่ใจรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ด่วน)

รับสมัครงาน ค้นหางาน โรงเรียนตามฝันแม่ใจรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ด่วน)

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ – จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงเรียนตามฝันแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นโรงเรียนมัธยมของเอกชน จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน 4. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ แล…บสอนในสาขาวิชาที่สมัครสอบ สอนในวิชาที่ถนัดหรือเตรียมมา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว โรงเรียนเปิดส…

17 June 2016 | 6:14 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments