โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

หางาน งานใหม่ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ – แม่ใจ – ด้วยโรงเรียนตามฝันแม่ใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดว…สอบ 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว ที่อยู่ 277 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร 054-070277 รับสมัครถึงวันที่ : 02 พฤศจิกา…

27 October 2016 | 11:44 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments