โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครงาน งานว่าง โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านสบคำ – อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย – โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ไม่ระบุเพศ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. ต้องเป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู ๓. กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หรือโทร. 089 554 5224, 083 569 0398 ต…ั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นวันหยุดราชการ ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร ๔.๑ สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งนำเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป ๔.๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ้าม…

2 June 2017 | 10:39 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments