โรงเรียนพานพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา

งาน มองหางาน โรงเรียนพานพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา

โรงเรียนพานพิทยาคม – จังหวัดเชียงราย – เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพานพิทยาคม ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาชาวต่างชาติ ด้วยโรงเรียนพานพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕60 ครูผู้สอนภาษาชาวต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 33,000 บาท 1.1 คุณสมบัติ 1.1.1 เพศชายหรือหญิง ชาวอังกฤษ – อเมริกา อายุ 22 – 45 ปี 1.1.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก กา…รสอนภาษาอังกฤษ 1.1.3 Native Speaker 1.1.4 มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 1.1.5 มีหนังสือเดินทางประเภท NON-B 1.1.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ถ้ามี 1.1.7 มีใบอนุญาตทำงาน ๒. วัน เวลา ในการรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ ที่งานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๗๒-๑๕๑๒ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ๓. หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหลักฐาน ดังนี้ ๓…

13 May 2017 | 10:15 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments