โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง

หางาน กำลังหางาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน – แม่จัน – อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกพละศึกษา/สุขศึกษา 1 ตำแหน่ง และ วิชาเอกแนะแนวการศึกษา 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยปฏิบัติงานและมีหน้าที่ ดังนี้ – ปฏิบัติหน้าที่งานสอน ตามมาตราที่ 30 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 – เป็นผู้ที่ใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด มีปร…ะสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ – ปฏิบัติงานราชการด้านวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ สามารถอยู่หอนอนกับนักเรียนได้ – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง วิชาเอกช่างยนต์ 1 ตำแหน่ง ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์ – ปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนวิชาช่างยนต์ – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษายานยนต์ของโรงเรียน – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผ…

13 October 2016 | 5:12 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments