โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา

สมัครงาน หางาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ตำแหน่งที่รับ – ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ – ต้องเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ด้านบริหารธุรกิจบัญชีการเงิน มีความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในการบริหารงานสำนักงานได้ดี กำหนดรับ เวลารับสมัคร สอบแข่งขันและสถานที่รับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย… อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มอำนวยการ เบอร์โทร 053-713014 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2560 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว – สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน ทร.14 จำนวน 1 ฉบับ – ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวนแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป – สำเนาการเปลี่ยนชื่อส…

27 May 2017 | 10:58 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments