โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครหัวหน้าแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา และแม่บ้าน จำนวน ๑๒ อัตรา

รับสมัครงาน ค้นหางาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครหัวหน้าแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา และแม่บ้าน จำนวน ๑๒ อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท และแม่บ้าน จำนวน ๑๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ๑.๑ คุณสมบัตรของผู้สม้ครสอบ ๑. เพศหญิง ๒. มีสัญชาติไทย ๓. ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ๔. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง ๖. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน ๗. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ๑.๒ สอบคัดเลือกโดย การสอบสัมภาษณ์ ๑.๓ การรับสมัคร สมัครวันท…ี่ ๘-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑.๔ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง ๑.๕ หลักฐานการรับสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ ๓. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , เกียรติบัตรถ้ามี อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ๑.๖ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ว…

14 September 2016 | 3:46 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments