โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

รับสมัครงาน มองหางาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชฃียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ๒. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ๑.๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ๑. เพศชาย อายุ ๒๕ – ๕๐ ปี ๒. มีสัญชาติไทย ๓. วุฒิการศึกษาระดับ ป.๖ ขึ้นไป ๔. มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนในการทำงาน ๕. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเ…วลา ทำงานด้วยความรอบคอบ ๑.๒ สอบคัดเลือกโดย การสอบสัมภาษณ์ ๑.๓ การรับสมัคร สมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑.๔ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง ๑.๕ หลักฐานการรับสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ ๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ใน…

9 May 2016 | 5:36 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments