ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

รับสมัครงาน งานใหม่ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

จังหวัดลำปาง – ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ – ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. – อายุ 31 – 40 ปี นับถึงวันสมัคร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ / วารสารศษสตร์ / ศิลปศาสตร์ สาขาทางด้านสื่อสารมวลชน – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550… คะแนน และผลคะแนนยังไม่หมดอายุ นับถึงวันสมัคร – มีประสบการร์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์ และโทรศัทน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางไม่น้อยกว่า 2 ปี มารดามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่าย 1 นิว 1 รูป – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด – สำเนาวุฒิการศึกษา และ Transcript ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด – สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC จำนวน 1 ชุด – ต้นฉบับพร้อมสำเนาหนังสือรับร…

14 September 2016 | 7:53 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments