(197 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับสมัครงาน มองหางาน (197 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดเชียงใหม่ – ารทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 5 อัตรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ฯ) 1 อัตรา 5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกน ตําแหน่งที่ 08 : ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 1. กลุ่มงาน บริการ 2. อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท 3. จํานวนอัตราว่าง 17 อัตรา 4. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลําปาง) 4 อัตรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท…ัตรา สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 อัตรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา สํานักจัดการทรพยากรป่าไม้ ั ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 อัตรา 5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตําแหน่งที่ 07 : ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1. กลุ่มงาน บร…

5 May 2017 | 7:38 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments