Administrator (เป็นสัญญาจ้าง) ด่วนมาก – ช่วยเหลือทีมงานเรื่องการเตรียมเอกสาร/สถานที่ – ดูแลเรื่องอัตรากำลังพนักงานในฝ่าย – ดูแลการติดตามการว่าจ้างพนักงาน – ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครงาน ค้นหางาน Administrator (เป็นสัญญาจ้าง) ด่วนมาก – ช่วยเหลือทีมงานเรื่องการเตรียมเอกสาร/สถานที่ – ดูแลเรื่องอัตรากำลังพนักงานในฝ่าย – ดูแลการติดตามการว่าจ้างพนักงาน – ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยานนาวา, กรุงเทพฯ – – ลาพักร้อน 12-15 วันต่อปี – ลาป่วย – ลากิจ – ลาคลอด – ลาฌาปนกิจ – ลาอุปสมบท – ลาเพื่อการฝึกอบรม – ลาเพื่อรับราชการทหาร อื่น ๆ – เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – เบี้ยเสี่ยงภัย และเงินเพิ่มพิเศษ (พนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้) – งานรับรางวัลอายุงาน – ฟิตเนส ** สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน ตำแหน่ง : Administrator (เป็นสัญญาจ้าง)ด่วนมาก! รายละเอียดของงาน – ช่วยเหลือทีมงานเรื่องการเตรียมเอกสาร/สถานที่ – ดูแลเรื่องอัตรากำลังพนักงานในฝ่าย – ดูแลการติดตา…CDG&G-ABLE GROUP เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT Solutions ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล (1ใน10 ของ ASEAN ในปี ค.ศ.2015) ด้วยการให้บริการด้าน IT Solutions ที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตลอดจนจัดฝึกอบรมและดูแลหลังการขาย ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการที่มีความสำคัญระดับประเทศมากมาย แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริกา…

28 September 2015 | 10:35 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments