Advertising Specialist

หางาน งานว่าง Advertising Specialist

จังหวัดนนทบุรี – ู้จัดการสาขาในเรื่องการส่งสื่อและติดสื่อภายในสาขา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น โรบินสัน เซ็นทรัลพัฒนา ในการขออนุญาตติดสื่อโปรโมชั่นต่าง ๆ และสื่อทั่วไป ตามที่วางแผนไว้ในสาขาที่เปิดใหม่และสาขาเก่า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. • ปริญญาตรี การตลาด โฆษณา หรือที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 3. • มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์ 4. • มีทักษะในการจัดทำ web site และบริหาร web site ได้เป็นอย่างดี 5. • เรียนรู้เร็ว สามารถลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี 6. • สามารถทำงานภายใต้แร…Set up การเปิดสาขาใหม่ ดูแลสื่อภายในสาขา และสื่อนอกสาขา โดยจะต้องติดต่อประสานงานกับ landlord เพื่อติดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการเปิดสาขา และ โปรโมชั่นของสาขาให้เห็นชัดเจน ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ในเรื่อง ราคา ระยะเวลาในการพิมพ์ และกานจัดส่ง เพื่อให้ทันกับการใช้งาน (โปรโมชั่น และกิจกรรมของสาขาต่าง ๆ) ดุแล และจัดการข้อมูลใน website ให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันกับสถานการณ์ ควบคุมดูแลงบประมาณในการจัดพิมพ์สื่อโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดสาขาให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับผ…

29 March 2016 | 5:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments