Analyst – Business Development

งาน ค้นหางาน Analyst – Business Development

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงประสานงานเก็บ- รวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษาโครงการลงทุน ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมน้ำตาล พลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมสำคัญงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร รับผิดชอบการประเมินผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดทำ Financial Model ตามที่ได้รับม…ักษะในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการค้นคว้า วิจัยข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด ประเภทธุรกิจ นักวิเคราะห์ พัฒนาธุรกิจ SKILLS PREFERRED Business: Project Management Business: Business Statistics / Analysis Languages: English- very good Business: Market Analysis Business: Negotiation General Skills: Analytical…

15 March 2017 | 8:40 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments