Architect และ Interior Architect (Design Develop)

หางาน งานว่าง Architect และ Interior Architect (Design Develop)

Imade.Co,LTD – ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ – ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 2 สถานที่ทำงาน: โชคชัย4 ลาดพร้าว เงินเดือน: depends on qualification – มีสายเลือดของนักออกแบบ และยอมรับสิ่งใหม่ตลอดเวลา – มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, กระตือรือร้น, มีวุฒิภาวะทางความคิดและการกระทำ – มีความกล้า และกระตือรือร้นในการริเริ่มสร้างสรรค์, มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดงานออกแบบ – ทำงานออกแบบตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการนำเสนองาน และ มีความคิดสร้างสรรค์ – มีความรับผิดช… Architecture (new graduates are welcome) – ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม ได้ดี – Autocad, Sketch up หรือ 3D MAX, Photoshop กรุณาส่ง resume พร้อม แนบรูปถ่าย และPortifolio ผลงาน มาเพื่อพิจารณาก่อน ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10 MB มาที่ หมายเหตุ : ในการมาสัมภาษณ์โปรดนำผลงานมาแสดง และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถ และให้นำหลักฐานในการสมัครงานมาให้ครบถ้วน (รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบรับรองการศึกษา Transcript) ช…

21 April 2016 | 7:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments