Area Agent Developer ( Sales ดูแลประจำภาค )

งาน หางานใหม่ Area Agent Developer ( Sales ดูแลประจำภาค )

Dutch Mill Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – รับผิดชอบเป้ายอดขายประจำปีที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการปรับปรุงพัฒนา Agent หนุ่มสาวดัชมิลล์ และ ซุปเปอร์ไวเซอร์ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายที่กำหนดและบริหารงานบุคคลกำกับดูแล AD(Agent Developer) ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และสร้าง Team work ในการทำงาน พัฒนาคุณภาพของทีม ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Qualifications ให้แนวทางกับ Agent ในการหาโอกาสขายเพิ่ม/การพัฒนาธุรกิจ /นำเสนอรายการPromotion กับบริษัทเฉพาะลูกค้า เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งข…ัน ติดตามผลักดันให้บรรลุตามข้อตกลง มองเห็นโอกาสการเติบโตและการขยายธุรกิจ จากข้อมูลที่ได้รวบรวม(Trade Zone) พร้อมทั้งผลักดันให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่าทั้งทางด้าน ยอดขาย การแข่งขันในพื้นที่ มีแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดเก็บข้อมูล หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ เป็นรูปแบบที่นำไปใช้งานได้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมใช้ข้อมูลกับทีมงานและ นักธุรกิจ เพื่อผลักดันเป้าหมายให้บรรลุ เป็นผู้นำ และขับเคลื่อนทีมงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ (Lead & Drive For Business) การบริหารจัดการโครงกา…

28 September 2016 | 7:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments