Area Manager / ผู้จัดการเขต

งาน ค้นหางาน Area Manager / ผู้จัดการเขต

กรุงเทพฯ – กำกับดูแล ส่งเสริม และสนันสนุน ให้สาขาสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด วิเคราะห์ยอดขายร่วมกับผู้จัดการสาขา กำกับดูแล ส่งเสริม และสนันสนุน ให้สาขาสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทกำหนด กำกับดูแล ให้สาขาบริหารการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทกำหนด และมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อยอดขาย รวมถึงกำกับดูแล การบริหารสินค้าเพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากสินค้าหมดอายุ สินค้าชำรุด และสินค้าสูญหาย ตรวจสอบงานด้านเอกสารของสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วิเคราะห์ผลประกอบการสาขาทุกสิ้นเ…ดือน เข้าร่วมการประชุม Area Manager ประจำเดือน การประชุมกับผู้บริหารสาขาทุกเดือน (ผู้จัดการสาขาและเภสัชกร) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานของสาขา หรือแก้ปัญหาต่างๆของสาขา ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพนักงานในสาขา Manpower Turnover เพื่อให้มั่นใจว่าสาขามีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำแผนประเมินการทำงานของผู้จัดการสาขา และทำการประเมินผลผู้จัดการทุก ๆ ไตรมาส และประเมินผลประจำปี รักษามาตรฐานของสาขาโดยการตรวจเยี่ยมสาขาและจัดทำ Area Manager Check…

27 September 2015 | 1:14 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments