Assistant IT Manager (ประจำสมุทรสาคร)

งาน หางาน Assistant IT Manager (ประจำสมุทรสาคร)

ตำบลโคกขาม, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – , we are looking for high caliber professionals to join us in the following positions: สวัสดิการ ทำงาน 8.30 – 17.00 จันทร์-ศุกร์ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ (AIA) – ทันตกรรม – ท่องเที่ยวประจำปี – โบนัสประจำปี ตำแหน่ง : Assistant IT Manager (ประจำสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบดูแลและจัดการระบบ Information Technology ทุกๆระบบขององค์กร – ออกแบบ ติดตั้ง และ Maintain Server ,Computer, Network ,Security และอุปกรณ์ ITทั้งหมดของบริษัท – จัดทำแผนงานและการดำเนินงานของแผนก IT – วา…งแผนงานและตารางงานของ Project ต่างๆ – ทำแผนเพื่อการใช้งานและการป้องกันการเกิด Downtime ให้กับระบบต่างๆของแผนก IT – Support ปัญหาการใช้งาน แก้ไข และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆของผู้ใช้งาน – ทำแผนและระบบงานเพื่อรองรับข้อบังคับทางกฏหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีด้านไอที, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด…

22 January 2018 | 11:40 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments