Branding Shop Manager ประจำสาขา สยาม

รับสมัครงาน มองหางาน Branding Shop Manager ประจำสาขา สยาม

กรุงเทพฯ – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารครบวงจร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel.: 02-6431111 Branding Shop Manager ประจำสาขา สยาม Roles & Responsibilities : 1. จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางการขายต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด กา…การปฏิบัติงานและการให้บริการของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ติดตามยอดขายและยอดสต็อกของร้านภายใต้ความรับผิดชอบให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานของแผนก 2. บริหารบุคลากรภายในแผนก โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของใต้บ…

24 October 2016 | 10:26 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments