Compensation & Benefit Assistance Manager

หางาน ค้นหางาน Compensation & Benefit Assistance Manager

ภาคตะวันออก – ะคาดการณ์เงินเดือน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 【คุณสมบัติ】 เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 32-35 ปี จบการระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล, สาขาการเงิน การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างน้อย 5 ปี มีทักษะการจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในด้านระบบการเข้างานและการทำบัญชีเงินเดือน มีความรู้ในด้านประกันสังคม, รายได้ส่วนบุคคล, ภาษี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนค่าชดเชย มีความรู้ในด้าน MS Office, Excel and Power point เป็นอย่าง…ารขึ้นเงินเดือนของบริษัทอื่นๆ วิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงตามลำดับชั้น จัดเตรียมข้อเสนอเงินเดือนและข้อตกลงสำหรับพนักงานใหม่ รับผิดชอบและจัดการเงินเดือนของพนักงานทั้งไทยและญี่ปุ่น รวมไปถึงการจัดการภาษีอากร บริหารจัดการและติดตามเวลาเข้างานและบัญชีเงินเดือน สำรวจผลประโยชน์และสวัสดิการอันเป็นมาตรฐานสำหรับจัดทำข้อเสนอต่อผู้บริหาร รับผิดชอบและดูแลในส่วนของภาษี, ประกันสังคม และค่าตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนเพื่อสนับสนุนฝ่ายบัญชีแล…

10 June 2017 | 7:21 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments