Credit Operational Risk Management and Process Development Manager

สมัครงาน หางาน Credit Operational Risk Management and Process Development Manager

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – รงการประสบผลสำเร็จ ติดตามและผลักดันให้เกิดการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเครดิตตามแนวทางที่กำหนดไว้ Qualifications จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหาร บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการพัฒนากระบวนการหรือระบบงานที่เกี่ยวกับสินเชื่อหรืองานธนาคารที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้าน Project Management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการการบริหารจัดการงานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการประสานงาน SALARY…Responsibilities บริหารโครงการพัฒนากระบวนการและระบบงาน ที่เกี่ยวกับสินเชื่อโดยทำหน้าที่เป็น Project Owner มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ การออกแบบพัฒนากระบวนการ การนำเสนอความคิดเพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาระบบงานเครดิต ศึกษานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อ เพื่อนำมาใช้ประกอบการหาแนวคิดพัฒนากระบวนการและระบบทางด้านสินเชื่อ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ITเพื่อผลักดันให้โค…

29 December 2016 | 8:38 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments