Credit Policy Development/เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายเครดิต

รับสมัครงาน มองหางาน Credit Policy Development/เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายเครดิต

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ควบคุมคุณภาพและเครดิตของธนาคารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะและการแข่งขัน โดยพัฒนานโยบายเครดิตทั้งลักษณะ Policy Lending และ Formula Lending (Credit scoring) เสริมสร้างให้ธนาคารมีเครดิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยมีการประสานงานพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเครดิตซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการและหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตมีความรู้ด้านเครดิตที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความเข้าใจในข้อกำหนดของทั้งธนาคารและหน่วย…งานราชการที่เกี่ยวข้องโดยจัดการและประสานให้ทั้งเครือธนาคารมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเครดิตในมาตรฐานเดียวกัน QUALIFICATIONS จบการศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านนโยบายเครดิต / บริหารภาพ Portfolio หรืองานธนาคารที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการการบริหารจัดการงานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการประสานงาน ประเภทธุรกิจ กลยุทธ์ / วางแผน บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า SKILLS PREFERRED Finance: Accounting Business: Property Management / Development…

14 April 2017 | 7:33 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments