Credit Service Fulfillment Quality Assurance and Control Officer/ผู้ชำนาญการควบคุมและประกันคุณภาพการให้บริการงานเครดิต

หางาน งานว่าง Credit Service Fulfillment Quality Assurance and Control Officer/ผู้ชำนาญการควบคุมและประกันคุณภาพการให้บริการงานเครดิต

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – ามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานในงานด้านปฏิบัติการเครดิตภายใต้ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ดูแลและวิเคราะห์ฐานข้อมูลภายในของฝ่ายฯให้มีการจัดหมวดหมู่และข้อมูลนำเข้าอย่างเหมาะสม ปรับปรุงและติดตามข้อมูลให้มีความทันสมัยในเวลาที่กำหนด สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประสานงานกับ user ในเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ Qualifications วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีทักษะด้านการกำกับ ตรวจสอบ การวิเคราะห์กระบวนการและการประ…Responsibilities วางแผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบในมุมมองด้านมาตรฐานคุณภาพในการปฏิบัติงาน การควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานต่างๆให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้ รวมทั้งติดตาม สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายข้อกำหนดของฝ่ายงาน เครือธนาคารฯ และหน่วยงานทางการ วิเคราะห์และสุ่มตรวจทานรายการปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูนย์การให้บริการงานเครดิตภูมิภาคและส่วนงานต่างๆภายในฝ่าย รวมทั้งกำกับการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบนโยบายและข้อก…

4 November 2016 | 8:52 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments