Development & Construction Staff

รับสมัครงาน หางานใหม่ Development & Construction Staff

Thanamol Group Development Co.,ltd. – กรุงเทพฯ – ออกปฏิบัติงานที่ไซด์งานเพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบและหลักวิชาการให้ได้คุณภาพ และก่อสร้างเสร็จตามเป้าหมาย ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัสดุของวิศวกรและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด คอยแจ้งผลการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า และแจ้งปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ คอยดูแลและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เข้าร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ จัดท…การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนำเสนอแก่ผู้บริหาร จัดทำสรุป Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย Qualifications เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา/งานก่อสร้าง/เครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างหรือเคยทำงานบริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ Foreman สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ และขับรถยนตร์ได้ มีใบขับขี่ มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง กา…

17 June 2016 | 7:54 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments