Factoring Marketing Executive

งาน งานใหม่ Factoring Marketing Executive

กรุงเทพฯ – บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นับจากจุดเริ่มต้นบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา…ประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น “SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง…

4 October 2015 | 5:30 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments