Hotel Manager (สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้)

หางาน มองหางาน Hotel Manager (สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้)

ไทย – รและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ 5. บริหารรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณขององค์กร 6. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ 7. รับเรื่อง Complain จากลูกค้า แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 8. มใฃีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเตรียมความพร้อม เพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย หรือกรณีฉุกเฉินต้องรับผิดชอบหน้าทีและสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง **พิจารณาจากเรซูเม่ส่งทางอีเม…ลเท่านั้น** ส่งได้ที่ jiraphun@gpcmgroup.com สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 3. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตื้อรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน 5. มีประสบการณ์ด้าน…

4 November 2018 | 11:55 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments