HR. Supervisor ( ประจำ บริษัท AZL จ.ปราจีนบุรี)

หางาน หางาน HR. Supervisor ( ประจำ บริษัท AZL จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ประกอบธุรกิจบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องจักร (export packing service) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : HR. Supervisor ( ประจำ บริษัท AZL จ.ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบงานด้านบุคคลและธุรการทั้งระบบได้แก่ – งานสรรหาว่าจ้าง , งานฝึกอบรม , งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน ,งานสวัสดิการ , งานแรงงานสัมพันธ์ , งานวินัย และงานกิจการทั่วไป ให้ดำเนินไปตามระบบและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าห…มาย – ศึกษาวิเคราะห์เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท AZL สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 35 – 45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบุคคลธุรการ 5-10 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด…

10 March 2016 | 11:54 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments