HRD Asst. Manager

งาน หางานใหม่ HRD Asst. Manager

ไทย – – วิเคราะห์, วางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้าน Management Skill – วิเคราะห์ Training Needs – วิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร – วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการอบรมประจำไตรมาสให้ครอบคลุมตามแผนปีที่วางไว้ – กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน (Monitoring & Follow Up) – ควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่วางไว้ – ติดตามผลกิจกรรม หรือการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือหลักสูตร – ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท จังหวัด สมุทรปรา…ัสดิการ – ประกันสังคม – Uniform – เงินช่วยเหลือด้านต่าง เช่น ค่างานแต่ง, งานศพ, เป็นต้น – ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วิธีการสมัคร – ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. – ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมส่งเอกสารประกอบมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขารางน้ำ) – ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตาม E-mail ของบริษัท King Power International Group Co., Ltd. 8 Kingpower Complex Rangnam Road แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400…

5 October 2016 | 3:28 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments