Intermediaries Policy officer

รับสมัครงาน หางานใหม่ Intermediaries Policy officer

Securities and Exchange Commission, Thailand – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ิให้กระทบต่อลูกค้า ระบบการชำระราคาและส่งมอบโดยรวม 3. ประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซักซ้อม สื่อสาร และตอบข้อหารือผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพ…Responsibilities Intermediaries Policy officer เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง 1. เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุน นายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมถึงการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งกำกับและติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อม…

15 January 2017 | 8:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments