IT Procurement: Head of Vendor Sourcing

หางาน หางานใหม่ IT Procurement: Head of Vendor Sourcing

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities ดูแลงานบริหารงานจัดซื้อ การว่าจ้าง Outsource Services, Agency ตาม Category ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานของธนาคารฯ และกฎระเบียบภาครัฐ กำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ธนาคารได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และกระบวนการทำงาน ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ และระบบงานต่างๆ ของฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ดูแลให้มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดหาให้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดซื้อจัดหาและใช้ส…ัญญามาตรฐานของธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจของธนาคาร ควบคุมดูแลการคัดเลือกผู้ขายให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนนำเสนอผู้บริหาร กำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน ให้คำแนะนำและประเมินผลทั้ง VRM และ vendor ดูแลให้มีการบริหารผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ เพื่อให้ธนาคารฯ ได้รับสินค้าและบริการตรงตามมาตรฐาน (Vendor Management) Qualifications จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด…

21 November 2016 | 8:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments