Job Offer: นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

งาน หางานใหม่ Job Offer: นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

กรมราชทัณฑ์ – ไทย – ลงโทษทางวินัยดังกล่าว (๖) ดำเนินการจัดทำเอกสาร บทความ กิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการและผู้สนใจ (๗) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกิจการราชทัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ติดตามความก้าวหน้าของทัณฑวิธีภายในประเทศและต่างประเทศ และเสนอแนะให้นำวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย (๘) ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นอยู่และจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถดำรงชีพได้อย่าง…ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับด้านทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของทางราชการ (๒) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินงานทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติในเรือน…

6 April 2016 | 7:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments