Job Offer: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาบุคลากร

รับสมัครงาน ค้นหางาน Job Offer: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาบุคลากร

ไทย – ลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้ 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆในระบบที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลในหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และแนวข้อปฏิบัติในการบริหา…รบุคคล 5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 7. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 8. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 9. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ 10. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ที่รับผ…

20 April 2016 | 5:25 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments