Job Offer: เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 อัตรา

รับสมัครงาน หางาน Job Offer: เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 อัตรา

จังหวัดนครนายก – มาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน » ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ » ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ » ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง » ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก…รตรวจติดตามระบบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เช่น ลูกค้า,ผู้ตรวจประเมินภายนอก เป็นต้น ทำหน้าที่ประสานการทำงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง,จัดทำรายงานการแก้ไข/ปรับปรุง กรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกรับทราบ รวมทั้งการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงจนสมบูรณ์ » จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ หรือตามการดำเนินงานของหน่วย » เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาในระบบมาตรฐานสากล » ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: » สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดก…

20 April 2016 | 7:57 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments