Job Opportunity: นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

สมัครงาน หางานใหม่ Job Opportunity: นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง – ไทย – : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต: ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง Contact information กรมโยธาธ…ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา สํารวจ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาพื้นที่ และดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผังเมือง (๒) ศึกษา ค้นคว้า ว…

15 May 2016 | 7:14 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments