Job Opportunity: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ 1 อัตรา

รับสมัครงาน หางาน Job Opportunity: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ 1 อัตรา

จตุจักร, กรุงเทพฯ – วจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) » มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001 ISO14001 OHSAS18001) » มีทักษะการวางแผน วิเคราะห์ และการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองผู้สนใจสามารถส่งประวัติย่อ,หลักฐานการศึกษา,ใบผ่านงานและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23-25 อาคารอีสท์วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 02-272-1688 ext.2307,2336 Website : Interested candidates…Job Opportunity: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ 1 อัตรา:Universal Utilities Public Company Limited/บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) คำอธิบายของ: Job Opportunity: เงินเดือนสามารถต่อรองได้ งานเต็มเวลา, งานประจำ ระดับ ผู้จัดการ / อาวุโส, ประสบการณ์ 5 ปี ปริญญาตรี หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001112382 ลักษณะงาน: » จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยาว รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ » ดูแลการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฎิบัต…

14 April 2016 | 6:36 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments